top of page
Sommcasa Andorra i Sommcasa Barcelona és una botiga de mobles de tendència i materials de qualitat amb tot tipus de mobles per a la cuina, el menjador, les habitacions i altres espais de casa. Tots els mobles disposen de diferents acabats i compten amb l'assessorament de professionals.

OUR FINISHES

Kitchens with handles represent a tradition that never loses its charm and attractiveness. Increasingly, this proposal retains the elegance that distinguishes it, giving it an additional detail that ages the kitchen. Doors with handles benefit from the presence of these elements that give the right balance to each proposal.

Les cuines amb tirador representen una tradició que mai perd encant i atractiu. Cada vegada més, aquesta proposta conserva l'elegància que el distingeix, donant-li un detall addicional que envelleix la cuina. Les portes amb tirador es beneficien de la presència d'aquests elements que donen l'equilibri adequat a cada proposta.

The fascination with innovation materializes in the proposal with a door opening system with a throat. The absolute linearity of the gorge contributes to creating spectacular landscapes defined by clean and essential lines. This is a discreet solution that enhances the design of the door and shows all its charm, able to integrate perfectly in the design of the different proposals. Opening the throat is an effective solution to the ongoing needs of life in the kitchen.

La fascinació per la innovació es materialitza en la proposta amb un sistema d'obertura de porta amb gola. La linealitat absoluta de la gola contribueix a crear uns paisatges espectaculars definits per línies netes i imprescindibles. Aquesta és una solució discreta que potencia el disseny de la porta i que mostra tot el seu encant, capaç d'integrar a la perfecció en el disseny de les diferents propostes. L'obertura de la gola és una solució eficaç per a les necessitats contínues de la vida a la cuina.

DISCOVER OUR VARIETY

A Sommcasa trobaràs una gran varietat d'acabats per a les portes dels mobles de la teva cuina. Tots de gran qualitat i basats en una combinació de disseny i confort màxim.
Colors plens de disseny i espectacularitat. A Sommcasa trobaràs una gran varietat d'acabats per a les portes dels mobles de la teva cuina. Tots de gran qualitat i basats en una combinació de disseny i confort màxim.
bottom of page